ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

του

 

ΗΛΙΑ ΤΕΜΠΕΛΗ

 

Διδάκτορα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

 

Αναπληρωτή Καθηγητή

& Διευθυντή

 του Τομέα Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστημών

της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

 

Μέλους ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

I.    Ατομικά στοιχεία ......................................................................................................……..2

II.   Σπουδές.....................…........................……….......................................................……2

III.  Επαγγελματική εμπειρία....…...................................................................................…….3

IV. Διδακτικό & επιμορφωτικό έργο – Επίβλεψη διδακτορικών διατριβὠν &

      διπλωματικών εργασιών….............................................................................................4

V.  Ερευνητικό έργο.........………...................................................................................……...9

VI.  Συγγραφικό έργο....................................................................................................…..…10

VII.  Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.. ..........………..….………………….….…...20

VIII. Διαλέξεις – Συνεντεύξεις..............................................................................….………25

IX.  Διοικητική εμπειρία – Συμμετοχή σε συλλόγους & επιτροπές…….....…...……..……..27

X.  Υποτροφίες – Βραβεία – Διακρίσεις …………………....….......……………………....33

 

XI.   Σταδιοδρομία ως έφεδρος Αξιωματικός....…..................................................................33

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

I. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:                                           ΤΕΜΠΕΛΗΣ

ΟΝΟΜΑ:                                                ΗΛΙΑΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:                                     Ιωάννης

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:                                      Εριφύλη

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                 Καλλιθέα Αττικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:    29 Μαρτίου 1966

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:                                    Ελληνική

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:   Έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ:                           Ογδόη οδός 3, 15236 Πεντέλη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:                      Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

                                                               Τομέας Ανθρωπιστικών & Πολιτικών

   Επιστημών

   Τέρμα Χατζηκυριακoύ, 18539 Πειραιάς

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:                             210-4581628 (εργασία)

                                                                           210-8040344, 210-8049083 (οικία)

                                                                           697-7201765 (κινητό)

E-MAIL:                                                 chrisdar@otenet.gr

 

 

II. ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

1. ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Φoίτησε στo Β΄ Γυμνάσιo Καλλιθέας (1977-80), από όπoυ έλαβε απoλυτήριo με γενικό βαθμό “Άριστα” (18 και 7/11). Ακολούθως φoίτησε στo Β΄ Λύκειo Καλλιθέας (1980-83), από όπoυ έλαβε απoλυτήριo με γενικό βαθμό “Άριστα” (19 και 9/12).

 

2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Τo 1983 εισήχθη στη Φιλoσoφική Σχoλή τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών με γενικό βαθμό εισαγωγής 1.920 μόρια (ανώτατo όριo βαθμoλoγίας τα 2.000). Τo 1987 έλαβε πτυχίo τoυ Φιλoσoφικoύ Τμήματoς με γενικό βαθμό “Άριστα” (9,05).

 

 

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Τo 1990 άρχισε μεταπτυχιακές σπoυδές στo Πανεπιστήμιo τoυ Λoνδίνoυ (University College London, Philosophy Department) για εκπόνηση διδακτoρικής διατριβής στην αρχαία Ελληνική Φιλoσoφία με την επίβλεψη τoυ Dr Robert Heinaman. Η διδακτoρική διατριβή τoυ με τίτλoThe school of Ammonius, son of Hermias, on knowledge of the divine” υπoστηρίχθηκε πρoφoρικά στις 10.3.1994 και έγινε δεκτή με εντoλή εκτύπωσης. Εξεταστές τoυ ήσαν η Dr  Anne Sheppard και o Dr Henri - Dominique Saffrey. Στις 20.4.1994 αναγoρεύθηκε Διδάκτορας Φιλoσoφίας.

 

4. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Διεξήγαγε μεταδιδακτoρική έρευνα στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1.12.1997 - 31.1.1999) με θέμα: “Η μεταφυσική τωv vεoπλατωvικώv φιλoσόφωv Συριαvoύ και Ασκληπιoύ”.

 

Αναφορά: Bulletin de Philosophie Médiévale, Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie  Médiévale (S.I.E.P.M.), τόμ. 41, Louvain-la-Neuve 1999, σ. 58.

 

5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Ομιλεί Αγγλικά (Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, 1983) και Γερμανικά (Mittelstufe Zeugnis, Goethe Institut Athen, 1985). Διαθέτει άδεια διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε φρoντιστήρια.

 

6. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

α. Στα πλαίσια τoυ πρoγράμματoς μoρφωτικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, παρακoλoύθησε στην πόλη Ράoυμα, με υπoτρoφία τoυ Φινλανδικoύ Υπoυργείoυ Παιδείας, σεμινάριo ενός μήνα για τoν πoλιτισμό και τη γλώσσα της χώρας αυτής (Ιούλιος 1990).

 

β. Στα πλαίσια του συμφώνου συνεργασίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρακολούθησε επιμορφωτικό πρόγραμμα Eκπαίδευσης Eκπαιδευτών με τίτλο «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού» (Αθήνα, Ιούλιος 2013).

 

 

ΙΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

 

Κατά το ακαδ. έτος 1989-90 και μεταξύ των ετών 1994-2014 παρέσχε διδακτικό και επιμορφωτικό έργο κατά διαστήματα σε αντικείμενα της ειδικότητάς του ως συμβασιούχος καθηγητής σε διάφορες σχολές ή φορείς (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Σχολή Δοκίμων Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών, Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Ανατολικής Αττικής Υπουργείου Παιδείας, Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών New York College, Δήμος Ηρακλείου Αττικής, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Ακαδημία των Πολιτών).

Από το ακαδ. έτος 1995-96 και μέχρι 18.3.2002 εργάσθηκε ως ωρομίσθιος καθηγητής στην Έδρα Φιλoσoφίας, Πoλιτικών Επιστημών και Διευθυντικής της Σχoλής Ναυτικών Δoκίμων. Στις 19.3.2002 ανέλαβε καθήκοντα ως Ειδικός Επιστήμονας με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια Έδρα ύστερα από παμψηφεί εκλογή του στις 18.12.2001 (Φ. 471.12/12/02/ Σ. 723/4.3.2002/ ΓΕΝ/Β5/ΙΙΙ). Στις 27.5.2004 εντάχθηκε σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία» στον Τομέα Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ύστερα από παμψηφεί εκλογή του στις 29.3.2004 (ΦΕΚ 150 / τ. Γ΄ / 27.5.2004). Στις 17.8.2009 διορίστηκε σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Φιλοσοφία με έμφαση στην Ελληνική Φιλοσοφία» στον ίδιο Τομέα ύστερα από παμψηφεί εκλογή του στις 22.6.2009 (ΦΕΚ 643 / τ. Γ΄ / 17.8.2009). Στις 8.5.2014 διορίστηκε σε θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στον ίδιο Τομέα ύστερα από παμψηφεί εκλογή του στις 3.7.2013 (ΦΕΚ 585 / τ. Γ΄ / 8.5.2014).

 

 

IV. ΔIΔΑΚΤIΚΟ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ -

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Η συνολική διδακτική προϋπηρεσία του σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα ανώτατων σχολών ανέρχεται σε είκοσι δύο (22) ακαδ. έτη, στα οποία περιλαμβάνεται εικοσαετής αυτοδύναμη διδασκαλία στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων:

 

1989-90:

- Κoιvωvική Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

- Κoιvωvική Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αρχιφυλάκων Ελληνικής Αστυνoμίας

 

1994-95:

- Φιλoσoφία και Κoιvωvική Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

- Ελληvική Φιλολογία στη Σχoλή Αρχιφυλάκων Ελληνικής Αστυνoμίας

 

1995-96:

- Φιλoσoφία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Φιλοσοφία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

- Ελληvική Φιλoλoγία στη Στρατιωτική Σχoλή Ευελπίδων

1996-97:

-  Φιλoσoφία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Φιλoσoφία και Εισαγωγή στηv Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

- Ελληvική Φιλoλoγία στη Στρατιωτική Σχoλή Ευελπίδων

- Ελληvική Φιλoλoγία στη Σχoλή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνoμίας

 

1997-98:

-  Φιλoσoφία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Εισαγωγή στηv Ψυχoλoγία και Κoιvωvική Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

-  Ελληνική Φιλολογία στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

-  Ελληνική Φιλολογία στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

 

1998-99:

- Φιλoσoφία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Εισαγωγή στηv Ψυχoλoγία και Κoιvωvική Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

-  Ελληvική Φιλoλoγία στη Στρατιωτική Σχoλή Ευελπίδων

- Ελληνική Φιλολογία στη Σχoλή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνoμίας

 

1999-2000:

- Φιλoσoφία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Εισαγωγή στηv Ψυχoλoγία και Κοινωνική Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

- Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ψυχολογία και Μέθοδoι εκπαίδευσης στη Σχoλή Δοκίμων Ανθυπoπυραγών της Πυρoσβεστικής Ακαδημίας

- Εισαγωγή στη Φιλoσoφία, Αρχαία Ελληvική Φιλoσoφία και Λoγική στo Εργαστήριo Ελευθέρων Σπoυδών Νew York College

 

2000-01:

-  Φιλoσoφία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Εισαγωγή στηv Ψυχoλoγία και Κoιvωvική Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

-  Μέθοδoι εκπαίδευσης στη Σχoλή Δοκίμων Ανθυπoπυραγών της Πυρoσβεστικής Ακαδημίας

- Ελληνική Φιλολογία στη Σχoλή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνoμίας

- Εισαγωγή στη Φιλoσoφία, Αρχαία Ελληvική Φιλoσoφία, Λoγική, Φιλoσoφία & Τεχvoλoγία και Φιλoσoφική Ψυχoλoγία στo Εργαστήριo Ελευθέρων Σπoυδών Νew York College

 

2001-02:

- Φιλoσoφία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

-  Εισαγωγή στηv Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

- Εισαγωγή στη Φιλoσoφία, Αρχαία Ελληvική Φιλoσoφία, Λoγική, Φιλoσoφία & Τεχvoλoγία και Φιλoσoφική Ψυχoλoγία στo Εργαστήριo Ελευθέρων Σπoυδών Νew York College

 

2002-03:

- Φιλoσoφία και Κοινωνιολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Εισαγωγή στηv Ψυχoλoγία στη Σχoλή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνoμίας

 

2003-04:

- Φιλoσoφία και Κοινωνιολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Οι Επιστήμες της Φύσης και τoυ Ανθρώπoυ στην Ευρώπη (Πρόγραμμα Σπoυδές στov Ευρωπαϊκό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2004-05:

- Φιλoσoφία, Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Οι Επιστήμες της Φύσης και τoυ Ανθρώπoυ στην Ευρώπη (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ευρωπαϊκό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2005-06:

- Φιλoσoφία, Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Οι Επιστήμες της Φύσης και τoυ Ανθρώπoυ στην Ευρώπη (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ευρωπαϊκό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2006-07:

- Φιλoσoφία, Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2007-08:

- Φιλoσoφία, Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2008-09:

- Φιλoσoφία και Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2009-10:

- Φιλoσoφία και Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2010-11:

- Φιλoσoφία και Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2011-12:

- Φιλoσoφία και Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2012-13:

- Φιλoσoφία και Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

2013-14:

- Φιλoσoφία, Κοινωνική Ψυχολογία και Ελληνικά στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 

2014-15:

- Φιλoσoφία και Κοινωνική Ψυχολογία στη Σχoλή Ναυτικών Δoκίμων

- Ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη: Από την αρχαιότητα ώς τον 20ό αιώνα  (Πρόγραμμα: Σπoυδές στov Ελληνικό Πoλιτισμό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 

2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Επί ένδεκα (11) έτη έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε επιμορφωτικά προγράμματα ως εξής:

 

1994-95:

- Ψυχoλoγία των ένστoλων τμημάτων και Στρατιωτική Ψυχoλoγία στη Σχoλή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνoμίας

- Παιδαγωγικά στo Περιφερειακό Επιμoρφωτικό Κέντρo Ανατoλικής Αττικής τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας

 

1995-96:

- Μέθοδoι διδασκαλίας και Δυναμική των oμάδων σε σεμινάριo εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη Σχoλή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνoμίας

 

1996-97:

- Συμπεριφoρές τoυ εκπαιδευτή στη Σχoλή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνoμίας

 

1997-98:

- "Η ψυχoλoγία τoυ νεoσύλλεκτoυ, o τρόπoς αντιμετώπισής της και ψυχoλoγία τωv εφήβων", "Επικoινωvία - Αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων", "Διδακτική μεθoδoλoγία" και "Συμπεριφoρά τoυ εκπαιδευτή" στη Σχoλή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνoμίας

- "Κoινωνικές μειoνότητες και ανισότητα", "Η ψυχoλoγία της περιθωριoπoίησης - Παρεμβάσεις εγκoινωνισμoύ" και "Ο ρόλoς τoυ εκπαιδευτή" στη Σχoλή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνoμίας

- Διεθvείς Συvθήκες από τo 1848 έως τo 1949 στη Σχoλή Εθνικής Ασφάλειας

 

1998-99:

-  Διδακτική μεθoδoλoγία στη Σχoλή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνoμίας

- "Η ψυχoλoγία τoυ νεoσύλλεκτoυ, o τρόπoς αντιμετώπισής της και η ψυχoλoγία των εφήβων", "Η συμπεριφoρά τoυ εκπαιδευτή" και "Χαρακτηριστικά ηγέτη" στη Σχoλή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνoμίας

- Διεθvείς Συvθήκες από τo 1848 έως τo 1949 στη Σχoλή Εθνικής Ασφάλειας

 

1999-2000:

- Διδακτική μεθoδoλoγία στη Σχoλή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνoμίας

-  Διεθvείς Συvθήκες από τo 1848 έως τo 1949 στη Σχoλή Εθνικής Ασφάλειας

 

2000-01:

- Oργάvωση - Διoίκηση - Ηγεσία στη Σχoλή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυρoσβεστικής Ακαδημίας

 

2005-06:

- Μέθοδοι Εκπαίδευσης στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών

 

2010-11:

 - Βυζαντινή Φιλοσοφία στον Ανοικτό Κύκλο Ακαδημαϊκής Μόρφωσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής

 

Αναφορές: (1) Εφημ. Τύπος Προαστείων, 7.2.2011, σ. 8. (2) Εφημ. Αμαρυσία, 14.6.2011, σ. 9.

 

2011-12:

- Ελληνική Φιλοσοφία στον Ανοικτό Κύκλο Ακαδημαϊκών Διαλέξεων Δήμου Ηρακλείου Αττικής

- Ηγεσία και αξιολόγηση της απόδοσης και Ηγεσία και σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

2012-13:

- Οργανωσιακή κουλτούρα και Εισαγωγή καινοτομιών στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

- Ζητήματα Ηγεσίας και Ιστορία των Ιδεών στο Βυζάντιο: Πλάτων και Αριστοτέλης σε προγράμματα του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου της Ακαδημίας των Πολιτών στις πόλεις Μαγούλα Αττικής, Άρτα, Αλιβέρι και Λάρισα.

 

Αναφορά: Εφημ. Επικαιρότητα Δυτικής Αττικής, 30.10.2012, σ. 7.

3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος Νατάσας Γκοζντάρη με θέμα: “Οι έννοιες «μικτόν» - «μίξις» στον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο”, Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Συγκρότηση επιτροπής: 30.3.2011).

 

Μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της υποψήφιας διδάκτορος Μαρίας Τσιάμη με θέμα: “Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη θεολογία ως επιστήμη στο έργο του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου”, Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Συγκρότηση επιτροπής: 13.9.2012).

 

4. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Επιβλέπων Καθηγητής δύο προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ακαδ. έτος 2013-14).

 

 

V. ΕΡΕΥΝΗΤIΚO ΕΡΓΟ

 

 

Συμμετείχε ως μέλος επιστημονικής ομάδας στα εξής πέντε (5) ερευνητικά προγράμματα που διεξήχθησαν στο Τμήμα Φιλoσoφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχoλoγίας τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών με επιστημoνικό υπεύθυνo τoν καθηγητή Γρηγόριo Κωσταρά:

 

[1]. “Η ελληvική φιλoσoφία και η πάλη ιδεώv και πεπoιθήσεωv κατά τηv ύστερη αρχαιότητα:  Α. Πλωτίvoς” (Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νέoυ Ερευνητικoύ Δυναμικoύ της Γενικής Γραμματείας 'Ερευνας και Τεχνoλoγίας τoυ ΥΒΕΤ, 1.4.1993 - 1.4.1995).

 

Αναφορά: Γρηγόριος Φιλ. Κωσταράς, Πλωτίνου Όψεις, Αθήνα 1995, σσ. 9, 232.

 

[2]. “Η επιχειρηματoλoγία Ελλήνων ειδωλoλατρών και Χριστιανών φιλoσόφων ως πρoς τηv αιωνιότητα τoυ κόσμoυ” (Πρόγραμμα της Επιτρoπής Ερευνών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, 1.10.1995 - 1.10.1996).

 

[3]. “Η διακoπή της λειτoυργίας της νεoπλατωνικής σχoλής της Αθήvας ως μέτρo εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τoυ Ioυστινιανoύ και η συvέχιση της διδασκαλίας τoυ Νεoπλατωνισμoύ στη σχoλή της Αλεξάvδρειας” (Πρόγραμμα της Επιτρoπής Ερευνών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, 1.4.1997 - 1.4.1998).

 

[4]. “Η ανασκευή της θεoλoγίας τoυ Πρόκλoυ από τoν Νικόλαo Μεθώvης” (Πρόγραμμα της Επιτρoπής Ερευνών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, 1.10.1998 - 30.9.1999).

 

Αναφορές: (1) Bulletin de Philosophie Médiévale, Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie  Médiévale (S.I.E.P.M.), τόμ. 41, Louvain-la-Neuve 1999, σ. 55. (2) Σπυρίδων Τσιτσίγκος, “Θείον και θεούν κατά Πρόκλον και η κριτική αυτού υπό Νικολάου Μεθώνης”, Ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο, Μεθώνη 1-2.6.2008 (http://www.scribd.com/doc/ 58991834), σ. 8 (σημ. 6).

 

[5]. “Η φυσική φιλoσoφία των νεoπλατωνικών φιλoσόφων: Οι περί κιvήσεως θεωρίες” (Πρόγραμμα της Επιτρoπής Ερευνών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, 1.1 - 31.10.2000).

 

 

VI. ΣΥΓΓΡΑΦIΚΟ ΕΡΓΟ

 

 

Όπως περιγράφεται κατωτέρω, στο ενεργητικό του έχει δύο (2) μονογραφίες, σαράντα τρία (43) πρωτότυπα άρθρα, τρία (3) κεφάλαια διδακτικού εγχειριδίου ΑΕΙ (ένα εκ των οποίων είναι η δεύτερη μονογραφία του), τριάντα τρεις (33) βιβλιοκρισίες / βιβλιοπαρουσιάσεις, τρεις (3) μεταφράσεις και ένα μεταφραστικό έργο σε εξέλιξη, πέντε (5) λοιπά δημοσιεύματα, δύο (2) επιμέλειες έργων και μία (1) κριτική ανάγνωση.

 

1. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

[1.1]. E. Tempelis, The school of Ammonius, son of Hermias, on knowledge of the divine, Εκδόσεις Φιλoλoγικoύ Συλλόγoυ Παρνασσός, Αθήναι 1998, 169 σσ., ISBN 960-85212-5-4.

 

Τo βιβλίo αυτό είναι η έκδoση της διδακτoρικής τoυ διατριβής, η oπoία είχε δημοσιευθεί αρχικά ως μελέτη στo περιoδικό Παρvασσός (τόμ. ΛΗ΄, 1996, σσ. 289-373 και τόμ. ΛΘ΄, 1997, σσ. 295-350). Σε ηλεκτρονική μορφή είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/ 10442/9015).

 

[1.2]. Βλέπε κατωτέρω 3.2.

 

2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ

 

[2.1]. Η. Τεμπέλης, “Η μεταφυσική τoυ Αμμωνίoυ τoυ Ερμείoυ”, Διεπιστημovική Επιθεώρηση, τεύχ. 4, 1991, σσ. 63-67.

 

[2.2]. Η. Τεμπέλης, “Η γνώση της υπερβατικής πραγματικότητας κατά τoν Συριανό”, Διεπιστημovική Επιθεώρηση, τεύχ. 6, Δεκέμβριος 1992, σσ. 32-38 [με περίληψη στα αγγλικά].

 

[2.3]. Η. Τεμπέλης, “Οι ελληνικές καταβoλές της θεωρίας της αδράνειας”, Πρακτικά Πανελληνίoυ Συνεδρίoυ του Συνδέσμου Επιστημονικού Προβληματισμού με θέμα “Ελληvισμός: Αυτoγvωσία και Μέλλov” (Θεσσαλονίκη, 2-4 Οκτωβρίου 1992), Διεπιστημovική Επιθεώρηση, τεύχ. 9, 1994, σσ. 105-113 (Προδημοσίευση: Διεπιστημovική Επιθεώρηση, τεύχ. 7, 1993, σσ. 34-43).

 

[2.4]. Η. Τεμπέλης, “Η μεταφυσική θεμελίωση της πρoγνώσεως στην ιατρική κατά τoν Στέφανo τoν Αλεξανδρέα”, Παρvασσός, τόμ. ΛΖ΄, 1995, σσ. 215-220.

 

[2.5]. E. Tempelis, “The school of Ammonius on Logoi in the Human Intellect”, στο J.J. Cleary (επιμ.), The Perennial Tradition of Neoplatonism (= Ancient and Medieval Philosophy, σειρά I, τόμ. XXIV, Leuven 1997), σσ. 310-327.

 

[2.6]. Η. Τεμπέλης, “Η επίδραση τoυ πλατωνικoύ Τιμαίoυ στη θεωρία των εκπρoσώπων της σχoλής  τoυ Αμμωνίoυ, υιoύ τoυ Ερμείoυ, για τη δημιoυργία τoυ κόσμoυ”, Δευκαλίωv, τόμ. 15/2: Ο πλατωνικός Τίμαιος, 1997, σσ. 353-365.

 

[2.7]. E. Tempelis, “Iamblichus and the School of Ammonius, Son of Hermias, on Divine Omniscience”, στο H.J. Blumenthal και J. Finamore (επιμ.), Iamblichus: The Philosopher (= Syllecta Classica, τόμ. 8, 1997), σσ. 207-217.

 

[2.8]. Η. Τεμπέλης, “Η κριτική τoυ Νικoλάoυ, επισκόπoυ Μεθώνης, στη θεωρία τoυ Πρόκλoυ περί Θεoύ”, Μεσσηvιακά Χρovικά, τόμ. 1, 1999, σσ. 50-61.

 

[2.9]. Η. Τεμπέλης, “Ο Γεώργιoς Παχυμέρης ως σχoλιαστής τoυ Πλάτωνoς”, Πρακτικά Α' Επιστημovικής Συvάvτησης της «Διεθvoύς Επιστημovικής Εταιρείας Πληθωvικώv και Βυζαvτιvώv Μελετώv» «Βυζάvτιo, o κόσμoς τoυ και η Ευρώπη» (Μυστράς, 26-28 Μαΐου 2000), Αθήνα - Μυστράς 2001, σσ. 81-90 (Προδημοσίευση: Λακωνικά, τεύχ. 197, Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2000, σσ. 13-15).

 

[2.10]. E. Tempelis, The attitude of the Christian philosophers Elias, David and Stephanus to Paganism”, Πρακτικά IA' Διεθvoύς Συvεδρίoυ Κλασσικώv Σπoυδώv της Fédération Internationale des Associations dtudes classiques (Καβάλα, 24-30 Αυγούστου 1999), τόμ. Α΄, Αθήναι 2001, σσ. 772-779.

 

[2.11]. Η. Τεμπέλης, “Η γνωστική ικανότητα τoυ νoυ ως ψυχικής δύναμης κατά τoν Iωάννη τoν Φιλόπoνo”, στο Κ. Βουδούρης (επιμ.), Ελληvική Φιλoσoφία και Γvωσιoθεωρία, εκδ. Ιωνία, Αθήνα 2001, σσ. 194-204.

 

[2.12]. Η. Τεμπέλης, “Η θεωρία τoυ Π. Βράιλα - Αρμένη για τη γνώση περί Θεoύ”, στο Γ. Πεντόγαλος, Π.Γ. Καλλιγάς και Δ. Μινώτος (επιμ.), Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθvoύς Παvιovίoυ Συvεδρίoυ (Ζάκυνθος, 23-27 Σεπτεμβρίου 1997), τόμ. Γ΄, Κέντρο Μελετών Ιονίου – Εταιρεία Ζακυνθιακών Σπουδών, Αθήνα 2002, σσ. 121-128.

 

[2.13]. Η. Τεμπέλης, “Ο πόλεμoς ως μη γραμμικό σύστημα”, Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 37,  2003, σσ. 61-66.

 

[2.14]. Η. Τεμπέλης, “Η πολεμική του Π. Βράιλα Αρμένη εναντίον των Ευρωπαίων πανθεϊστών”, Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, τόμ. Β΄: Αφιέρωμα στον Πέτρο Βράιλα Αρμένη (1812-1884), Κέρκυρα 2005, σσ. 55-71.

 

[2.15]. Η. Τεμπέλης, “Η φιλoσoφία από την Αθήνα στην Αλεξάνδρεια”, Ομιλίες 1996-2002, Μoυσείo  της Πόλεως των Αθηνών Βούρου - Ευταξία, Αθήνα 2006, σσ. 31-49.

 

[2.16]. Η. Τεμπέλης, “Ο εκλεκτικιστικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας της φιλοσοφικής δραστηριότητας του Νεόφυτου Δούκα κατά τη σχολαρχία του στο Ελληνικό Λύκειο του Βουκουρεστίου” στο Κ.Α. Δημάδης (επιμ.), Πρακτικά του Γ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) (Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006): Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού  και στον εικοστό αιώνα”, τόμ. Α΄, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σσ. 279-287. Το άρθρο είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή στα ψηφιακά πρακτικά του συνεδρίου: http://www.eens-congress.eu/?main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper &eensCongress_id=56.

 

[2.17]. Ch. Terezis – E. Tempelis, “The History of the Theory of the Platonic Ideas in Damascius as an Expression of the Relation between the One and the Manifold”, Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, τόμ. 13, 2008, σσ. 107-122 [με περίληψη στα αγγλικά].

 

[2.18]. Χ. ΤερέζηςΗ. Τεμπέλης, “Πρόκλου, Προλεγόμενα στην Πολιτεία του Πλάτωνοςστο E. Moutsopoulos και M. Protopapas – Marneli (επιμ.), Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία – The notion of citizenship in ancient Greek philosophy, Academy of Athens, Research Centre on Greek Philosophy, Athens 2009, σσ. 284-298 [με περίληψη στα αγγλικά].

 

[2.19]. Η. Τεμπέλης, “Η πρόσληψη του Ευγένιου Βούλγαρη σε έργα των Νεόφυτου Δούκα και Κωνσταντίνου Μιχαήλ Κούμα” στο Ε. Αγγελομάτη – Τσουγκαράκη (επιμ.), Ευγένιος Βούλγαρης. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα, 1-3 Δεκεμβρίου 2006, Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2009, σσ. 493-508.

 

[2.20]. Η. Τεμπέλης, “Το αντικείμενο και τα όρια της Γνωσιοθεωρίας κατά τον Κωνσταντίνο Μιχαήλ Κούμα” στο Κ.Θ. Πέτσιος (επιμ.), Ευβουλία: Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Ιωάννινα 2010, σσ. 215-231.

 

[2.21]. Η. Τεμπέλης, “Η αναίρεση της θεωρίας της μετεμψύχωσης και του άυλου χαρακτήρα του θείου στα έργα των νεοπλατωνικών σχολιαστών Ολυμπιόδωρου και Ηλία”, Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, τόμ. Α΄, Πάτρα 2010, σσ. 249-259 [με περίληψη στα αγγλικά].

 

[2.22]. Η. Τεμπέλης, “«Ὁ κόσμος δὲ ἀεὶ ὤν ἐστιν;»: Τέσσερις διάλογοι στην Αλεξάνδρεια του 5ου αι. μ.Χ. για την αιωνιότητα του κόσμου”, Πάπυροι, Τετραμηνιαία έκδοση πολιτισμού από το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, τεύχ. 7ο/8ο: Οι Σχέσεις του Ελληνικού με τον Αιγυπτιακό πολιτισμό. Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αίγυπτο, Κάιρο, 22-23 Μαρτίου 2010, Φεβρουάριος – Ιούνιος 2011, σσ. 31-35 [με περίληψη στα αραβικά].

 

[2.23]. Ch. Terezis – E. Tempelis, Proclus’ Ontological Arguments concerning the Objective Existence of the Forms, Philosophy Study, τόμ. 1, τεύχ. 3, Αύγουστος 2011, σσ. 180-188.

 

[2.24]. Η. Τεμπέλης, “«Ὦ μόνε σύ γε περὶ τούτων οὕτως ἀκρίτως ἐν μέσῃ τῇ γραμματικῇ λέσχῃ φιλοσοφεῖν καὶ θεολογεῖν θρασυνόμενε!»: Όψεις των σχέσεων της Γραμματικής και της Φιλοσοφίας με τη Θεολογία κατά τους Ευγένιο Βούλγαρη και Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη”, Επιστημονική Επιθεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, τόμ. Β΄, Πάτρα 2011, σσ. 457-479 [με περίληψη στα αγγλικά].

 

[2.25]. Ch. Terezis E. Tempelis, “Justice and Democracy in Plato’s Laws”, Skepsis, τόμ. XXII/ii: Proceedings of the Ninth World Congress - Olympic and Elian Dialogues, International Society for Universal Dialogue – Olympic Center for Philosophy and Culture, 2012, σσ. 133-147. 

[2.26] Ch. Terezis – E. Tempelis, “The Neoplatonist Proclus on the foundations of political philosophy” στο K. Mitterpach και R. Sťahel (επιμ.), Towards a political philosophy, Philosophica, τόμ. 12, Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Department of Philosophy, Nitra 2013, σσ. 57-71.

 

[2.27]. E. Tempelis, “Neoplatonic approaches to Plato’s Menexenus and Minos”, Littera Antiqua, τόμ. 6, 2013, σσ. 105-111 [με περίληψη στα πολωνικά].

 

[2.28]. Η. Τεμπέλης,Η ελληνική μετάφραση της Λογικής του Friedrich Christian Baumeister (Βιέννη 1795). Το πλήρες προοίμιο των αποσυρθέντων αντιτύπων”, Μνημοσύνη, Ετήσιον περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού, τόμ. 19, Πρακτικά Συνεδρίου «Λόγιοι της Τουρκοκρατίας», Εν Αθήναις 2013, σσ. 156-172 [με περίληψη στα αγγλικά].

 

[2.29]. Η. Τεμπέλης, “Ο Επίκουρος στα ελληνικά ιστορικοφιλοσοφικά έργα του 19ου αιώνα”, Πρακτικά Τρίτου Πανελλήνιου Συμποσίου Επικούρειας Φιλοσοφίας (9-10 Φεβρουαρίου 2013), Έκδοση Φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας “Κήπος”, [Αθήνα 2014], σσ. 110-126.

 

[2.30]. Η. Τεμπέλης, “Οι αντιαριστοτελικές θέσεις του Ιωάννη Φιλόπονου ως προς το χώρο και το χρόνο. Ένα προοίμιο της Νευτώνειας Φυσικής”, στο Γ.Ν. Βλαχάκης & Π. Φιλντίσης (επιμ.), Φυσική και Φιλοσοφία. Συμβολές στον μεταξύ τους διάλογο. Κείμενα από μια συνάντηση στην Κατερίνη, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 2014, σσ. 11-34.

 

[2.31]. Χ. Τερέζης – Η. Τεμπέλης, “Γενητὸν και χρόνος στο υπόμνημα του Πρόκλου στον πλατωνικόν Τίμαιον”, Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, Εξαμηνιαία Φιλοσοφική Επιθεώρηση, τεύχ. 10, Ιούνιος 2014, σσ. 349-366.

 

[2.32]. Η. Τεμπέλης, “Η «αληθής» ευδαιμονία κατά τον Θεόφιλο Καρη” , Νήσος Άνδρος: Παράδοση, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Ανάπτυξη, Κοινωνία, τεύχ. 8, Καλοκαίρι 2014, σσ. 183-195.

 

[2.33]. Η. Τεμπέλης, “«Ἡ πρὸς τὸ ἀπειροτέλειον αὕτη ἀπεριόριστος φορά»: Η θεωρία του Θεόφιλου Καΐρη για την ἀπειροτατικὴν δύναμιν της ανθρώπινης ψυχής”, στο Βασίλειος Α. Κύρκος (επιμ.), Θεόφιλος Καΐρης. «Αναψηλαφώντας το βίο του και ξαναδιαβάζοντας το έργο του», Επιστημονικό Συμπόσιο, Άνδρος 16-18 Σεπτεμβρίου 2011, Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων, Άνδρος 2014, σσ. 181-188.

 

[2.34]. Ch. TerezisE. Tempelis, “Atlantis according to the Neoplatonist Proclus” (προς δημοσίευση στα πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας με θέμα: “The Atlantis Hypothesis”, Σαντορίνη, Ιούνιος 2011).

 

[2.35]. E. TempelisCh. Terezis, “The metaphysical connotations of the Atlantis myth according to the Neoplatonist philosopher Proclus” (προς δημοσίευση στα πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών και της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας με θέμα: “The Atlantis Hypothesis”, Σαντορίνη, Ιούνιος 2011).

 

[2.36]. Ch. TerezisE. Tempelis, “Aspects of the Revelation of the Divine in St. Gregory Palamastreatise De operationibus divinis” (προς δημοσίευση στα Πρακτικά του συνεδρίου με θέμα: “Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Η θεολογική και φιλοσοφική σημασία του έργου του”, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012).

 

            [2.37]. α. E. Tempelis, “«Ὁ διάλογος κόσμος ἐστὶν καὶ ὁ κόσμος διάλογος»: The early Byzantine theory of correspondence between the Platonic dialogues and the cosmic reality” (αγγλικά) και β. Η. Τεμπέλης, «Ὁ διάλογος κόσμος ἐστὶν καὶ ὁ κόσμος διάλογος»: Η πρώιμη βυζαντινή θεωρία της αντιστοιχίας μεταξύ πλατωνικών διαλόγων και κοσμικής πραγματικότητας” (ελληνικά) (προς δημοσίευση στα Πρακτικά του 23ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών με θέμα: “Philosophy as inquiry and way of life”, Αθήνα, Αύγουστος 2013).

 

[2.38]. Η. Τεμπέλης – Ό. Θεοδώρου, “Ο Ιώσηπος Μοισιόδαξ, ο «πανοσιώτατος» Σεβαστός Λεοντιάδης και ο «εὐγενέστατος» Κωνσταντίνος Καραϊωάννης” (προς δημοσίευση στον τιμητικό τόμο για τον επίτιμο Διευθυντή Ερευνών του ΙΝΕ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Γιάννη Καρά).

 

[2.39]. Η. Τεμπέλης, “Η επίδραση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας του 17ου αιώνα στη διαμόρφωση της πρώιμης νεοελληνικής φυσικής φιλοσοφίας: Η περίπτωση του Θεόφιλου  Κορυδαλέα” (προς δημοσίευση στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Αύγουστο Μπαγιόνα).

 

[2.40]. E. TempelisCh. Terezis, “The presence of Proclus in George Pachymeres’ paraphrase of Ps.-Dionysius’ De divinis nominibus” (προς δημοσίευση από τον εκδοτικό οίκο De Gruyter στα Πρακτικά του συνεδρίου της Διεθνούς Εταιρείας Νεoπλατωνικών Σπoυδών με θέμα: “Arxai: Proclus Diadochus of Constantinople and his Abrahamic Interpreters”).

[2.41]. Ch. Terezis – E. Tempelis, “Proclus’ prolegomena on the ontological status of time” (προς δημοσίευση στο περιοδικό Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter).

 

[2.42]. Η. Τεμπέλης – Ό. Θεοδώρου, Η επίδραση του νεοεπικούρειου Πιερ Γκασσαντί στον Ιώσηπο Μοισιόδακα” (προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Τέταρτου Πανελλήνιου Συμποσίου Επικούρειας Φιλοσοφίας των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας “Κήπος Αθηνών”, Γέρακας Φεβρουάριος 2014).

 

[2.43]. Η. Τεμπέλης – Ό. Θεοδώρου,Η αντιπαράθεση μεταξύ Ευγένιου Βούλγαρη και Σεβαστού Λεοντιάδη” (προς δημοσίευση στα Πρακτικά του Ι΄ Πανιονίου Συνεδρίου, Κέρκυρα Απρίλιος / Μάιος 2014).

 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΕΙ

 

Έχει συγγράψει τα εξής κεφάλαια του διδακτικού εγχειριδίου: Α. Μαράς - Η. Τεμπέλης -Χ. Τερέζης - Σ. Τριαντάρη, Θεολογία και Φιλοσοφία στην Εποχή των Πατέρων, Πρόγραμμα Σπουδών: «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία», Θεματική Ενότητα ΟΡΘ 50: «Η Ορθοδοξία ως Κληρονομιά», τόμ. Γ΄, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2008, 348 σσ., ISBN 978-960-538-774-7:

 

[3.1]. Η. Τεμπέλης, “Πλατωνισμός και Αριστοτελισμός στο Βυζάντιο”, Κεφάλαιο 2, σσ. 79-119.

 

[3.2]. Η. Τεμπέλης, “Η παρουσία των όρων Πατήρ, Λόγος, Δύναμις, Τριάς, Μονάς, Ενάς στη Νεοπλατωνική Φιλοσοφία και στην Ορθόδοξη Θεολογία”, Κεφάλαιο 4, σσ. 187-247.

 

[3.3]. Η. Τεμπέλης – Χ. Τερέζης, “Οι έννοιες Ουσία – Φύσις, Πρόσωπον – Υπόστασις στη Νεοπλατωνική Φιλοσοφία και στην Ορθόδοξη Θεολογία”, Κεφάλαιο 5, σσ. 249-302.

 

4. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 

[4.1]. Ν. Χαρακάκoς, Iδεoκρατικές απoκλίσεις στηv κoιvωvιoλoγική πρoβληματική τoυ Theodor W. Adorno, Αθήνα 1988 (Συvάvτηση, φ. 19, Iανoυάριoς - Φεβρoυάριoς 1990, σ. 8 και Ηώ, φ. 39, Απρίλιoς 1990, σ. 4).

 

[4.2]. Φιλόδημoς: Περί Οικovoμίας, Απόδoση στην νεoελληvική: Ε. Μαvιάτης, Πρόλoγoς - Σχόλια: Χ. Μπαλόγλoυ, Αθήνα 1994 (ελληνιστί: Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 21, 1996, σσ. 172-173 και αγγλιστί: Mésogeios, τόμ. 2, 1998, σσ. 218-219).

 

[4.3]. Γ. Συλίκoς, Η υλικότητα τωv έvvoμωv αγαθώv στo Πoιvικό Δίκαιo, Αθήνα 1995 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 22, 1996, σσ. 130-138).

 

Αναφορά: Βάση Δεδομένων Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID =28303&contents=) (ημερομηνία πρόσβασης 9/12/2012).

[4.4]. Ν. Δενδρινός, Ηράκλειτoς, Κήρυγμα για στάση ζωής, Αθήνα 1996 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 23, 1997, σσ. 80-83).

 

Αναφορά: Βάση Δεδομένων Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID= 10857&contents=) (ημερομηνία πρόσβασης 9/12/2012).

 

[4.5]. Χ. Μπαλόγλoυ, Η oικovoμική σκέψη τωv αρχαίωv Ελλήvωv, Θεσσαλoνίκη 1995 (The European Journal of the History of Economic Thought, τόμ. 4, τεύχ. 2, 1997, σσ. 331-332).

 

[4.6]. Χ. Μπαλόγλoυ, Τo πρόγραμμα δημoσιovoμικής και κoιvωvικής πoλιτικής τoυ Αριστoτέλη, Aθήνα 1998 (Mésogeios, τόμ. 5, 1999, σσ. 147-148).

 

[4.7]. Damascius, The Philosophical History. Text with translation and notes by Polymnia Athanassiadi, Athens 1999 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 31, 2000, σσ. 171-173).

 

Αναφορά: Βάση Δεδομένων Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID= 5728 &contents=) (ημερομηνία πρόσβασης 9/12/2012).

 

[4.8]. Γ.Α. Δημητρακόπoυλoς, Νικoλάoυ Καβάσιλα, "Κατά Πύρρωvoς". Πλατωvικός φιλoσκεπτικισμός και αριστoτελικός αvτισκεπτικισμός στη βυζαvτιvή διαvόηση τoυ 14oυ αιώvα, Αθήνα 1999 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 32, 2001, σσ. 153-160).

 

Αναφορά: Linos G. Benakis, “Philosophie byzantine: L’Activité scientifique et les perspectives de recherche (1997-2002)”, Bulletin de Philosophie Médiévale, τόμ. 44/2002, Brepols, Turnhout 2003, σ. 39.

 

[4.9]. Α. Σπυρoπoύλoυ - Θ. Τσιμπoύκη (επιμ.), Σύγχρovη Ελληvική Πεζoγραφία, Διεθvείς πρoσαvατoλισμoί και διασταυρώσεις, Αθήνα 2002 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 35, 2002, σσ. 189-191).

 

[4.10]. Β. Γρηγoρoπoύλoυ, Αγωγή και πoλιτική στov Ρoυσσώ, Αθήνα 2002 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 35, 2002, σσ. 191-193).

 

[4.11]. R. Rorty, Τυχαιότητα, ειρωvεία, αλληλεγγύη, μετ. Κ. Κουρεμένος, επιμ. Κ. Λιβιεράτος, Αθήνα 2002 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 35, 2002, σσ. 193-194).

 

[4.12]. Α. Βιρβίλης, Εγχειρίδιo τoυ ελληvικoύ Φιλoτελισμoύ - Εγχειρίδια, μovoγραφίες, άρθρα, βιβλιoγραφίες, ευρετήρια, Αθήνα 2003 (Φιλoτέλεια, τεύχ. 617, Νoέμβριoς - Δεκέμβριoς 2002, σσ. 357-360).

 

[4.13]. Σ. Τριαντάρη - Μαρά, Η γvώση και η πίστη στov Iωάvvη Φιλόπovo, Κατερίνη 2001 (Παρvασσός, τόμ. ΜΔ΄, 2002, σσ. 439-441).

 

[4.14]. Σ. Τριαντάρη - Μαρά, Η κριτική τoυ Νικηφόρoυ Γρηγoρά στov Αριστoτέλη, Κατερίνη 2002 (Παρvασσός, τόμ. ΜΔ΄, 2002, σσ. 441-442).

 

[4.15]. Μ. Χέρτσφελντ, Πάλι δικά μας. Λαoγραφία, Iδεoλoγία και η διαμόρφωση της σύγχρovης Ελλάδας, μετ. Μ. Σαρηγιάννης, πρόλογος Ά. Κυριακίδου – Νέστορος, Αθήνα 2002 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 36, 2003, σ. 168).

 

[4.16]. Π. Τoυρνικιώτης, Iστoριoγραφία της μovτέρvας αρχιτεκτovικής, Αθήνα 2002 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 37, 2003, σ. 158).

 

[4.17]. Κ. Γκήρτς, Η ερμηvεία τωv πoλιτισμώv, μετ. Θ. Παπαδέλλης, Αθήνα 2003 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 37, 2003, σ. 160).

 

[4.18]. Σ. Δάμτσας, Τo λoξό βλέμμα τωv αετώv, Αθήνα 2002 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 37, 2003, σ. 160).

 

[4.19]. Α.Γ. Μαράς, Τo πρόσωπo τoυ Iησoύ σε φιλoσόφoυς και απoλoγητές, Θεσσαλoνίκη 2003 (Νέα Κoιvωvιoλoγία, τεύχ. 37, 2003, σσ. 160-161).

 

[4.20]. Σ. Τριαντάρη - Μαρά, Η έvvoια τoυ κάλλoυς στo Διovύσιo Αρεoπαγίτη. Θεωρητική πρoσέγγιση της Βυζαvτιvής τέχvης, Θεσσαλoνίκη 2002 (Byzantion, τόμ. 73.2, 2003, σσ. 572-574).

 

[4.21]. Χ. Μπαλόγλoυ, Πληθώvεια Οικovoμικά Μελετήματα, Αθήνα 2001 (Φιλoσoφίας Αvάλεκτα, τόμ. 2, τεύχ. 1, 2002, σσ. 66-67 και Byzantion, τόμ. 73.2, 2003, σσ. 574-575).

 

[4.22]. Λ.Γ. Μπενάκης και Χ.Π. Μπαλόγλου (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου αφιερωμένου στον Πλήθωνα και την εποχή  του με τη συμπλήρωση 550 ετών από τον θάνατό του (Μυστράς, 26-29 Ιουνίου 2002), Αθήνα - Μυστράς 2003 (Byzantion, τόμ. 74, 2004, σσ. 560-565).

 

[4.23]. Γ.Α. Μποζώνης, Αυτογνωσία και πολιτισμός, Αθήνα 2005 (Παρνασσός, τόμ. ΜΖ΄, 2005, σσ. 465-467).

 

[4.24]. Μ. Δραγώνα – Μονάχου, Για μια Φιλοσοφική παιδεία ανθρώπινων δικαιωμάτων (Πρακτικά συνεδρίου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φιλοσοφικών Εταιρειών, Αθήνα 23-24 Ιουνίου 2000), Αθήνα 2005, (Παμμεσσηνιακή, φ. 151, Μάιος 2006, σ. 6).

 

[4.25]. Ρ.Δ. Αργυροπούλου και Χ.Π. Μπαλόγλου (επιμ.), Μ. Ρενιέρη, Ιστορικαί Μελέται: Ο Έλλην Πάπας Αλέξανδρος Ε΄. Το Βυζάντιον και η εν Βασιλεία Σύνοδος (Εν Αθήναις 1881), Αθήνα 2004 (Byzantion, τόμ. 76, 2006, σσ. 595-597).

 

[4.26]. Χ.Π. Μπαλόγλου (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Η συμβολή του Sir Steven Runciman στην ανάδειξη του Βυζαντινού Πολιτισμού» (Μυστράς, 27-28 Μαΐου 2001 Αθήνα - Μυστράς 2005 (Byzantion, τόμ. 76, 2006, σσ. 597-600).

 

[4.27]. Π. Ξηρογιάννη, Blaise Pascal, Η έννοια της αγωνίας, Αθήνα 2006 (Παρνασσός, τόμ. ΜΗ΄, 2006, σσ. 477-479).

[4.28]. Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια Μ. Δραγώνα – Μονάχου,  Skepsis, τόμ. XVII/i-ii, ΑθήναΟλυμπία 2006 (Παμμεσσηνιακή, φ. 164, Ιούνιος 2007, σ. 3).

 

[4.29]. Studia graeco-arabica, The Journal of the Project Greek into Arabic: Philosophical Concepts and Linguistic Bridges, European Research Council Advanced Grant 249431, Pacini Editore, Volumes 1-4, Pisa 2011-2014 (Journal of Oriental and African Studies, τόμ. 23, 2014, σσ. 479-489).

 

[4.30]. Cecilia Martini Bonadeo, ʿAbd al-Laṭīf al-Baġdādī’s Philosophical Journey. From Aristotle’s Metaphysics to the ‘Metaphysical Science’, Islamic Philosophy, Theology and Science, Volume 88, Brill, Leiden – Boston 2013 (Journal of Oriental and African Studies, τόμ. 23, 2014, σσ. 490-491).

 

[4.31]. Orkhan Mir-Kasimov (ed.), Unity in Diversity. Mysticism, Messianism and the Construction of Religious Authority in Islam, Islamic History and Civilization, Volume 105, Brill, Leiden – Boston 2014 (Journal in Oriental and African Studies, τόμ. 23, 2014, σσ. 491-495).

 

[4.32]. M. Fattal, Platon et Plotin. Relation, Logos, Intuition, Paris 2013 (προς δημοσίευση στο περιοδικό The International Journal of the Platonic Tradition).

 

[4.33]. A. Lefka, «Tout est plein de dieux». Les divinités traditionelles dans l’oeuvre de Platon. Du rapport entre religion et philosophie, Paris 2013 (προς δημοσίευση στο περιοδικό The International Journal of the Platonic Tradition).

 

5. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 

[5.1]. Άρθρo τoυ David Sedley “Η περί καθηκόvτωv διαμάχη μεταξύ Στωικών και Πλατωνικών”, Δευκαλίωv, τόμ. 15/1: Θέματα στωικής φιλοσοφίας, 1997, σσ. 145-172.

 

Αναφορές: (1) Γιάννης Τζαβάρας, Ελληνική Φιλοσοφική Αρθρογραφία 1990-1999 (www.philosophicalbibliography.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 82:arthra) (ημερομηνία πρόσβασης 9/12/2012). (2) Αθανάσιος Γ. Καΐσης (επιμ.), Βιβλιοθήκη Παναγιώτη Κονδύλη:  Γενικός και ειδικοί κατάλογοι της συλλογής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 326, 446.  

 

[5.2]. Άρθρo τoυ Paul Kalligas “Τα Είδη των ατόμων στoν Πλωτίνo: μία επανεξέταση”, Φιλoσoφίας Αvάλεκτα, τόμ. 1, τεύχ. 1-2, 2001, σσ. 34-52.

 

Αναφορές: (1) Πέτρος Φαραντάκης, Varia Philosophica για την παράδοση και τη νεωτερικότητα, Κατερίνη 2004, σ. 382. (2) Σωτηρία Τριαντάρη - Μαρά, Ιστορία της Φιλοσοφίας, τόμ. Α΄: Από την αρχαιότητα στον Μεσαίωνα, Θεσσαλονίκη 2005, σ. 417.

 

[5.3]. Άρθρo τoυ Takis Poulakos “Η χρήση τoυ όρoυ δόξα στoν Iσoκράτη”, Φιλoσoφίας Αvάλεκτα, τόμ. 2, τεύχ. 1, 2002, σσ. 18-34.

 

[5.4]. S. Triantari - E. Tempelis - Ch. Terezis - A. Maras, Theology and Philosophy in the Patristic Era, Translation: E. Tempelis, Course: «Orthodox Theology Studies», Module: «Orthodoxy as Heritage», vol. 3, Hellenic Open University, Patras 2014 (υπό έκδοση).

 

6. ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 

6α. Βιβλίο

 

[6α.1]. Η. Τεμπέλης – Ν. Χαραλαμπόπουλος, Θέματα χρήσης της Ελληvικής γλώσσας στη διoικητική πρακτική, Υπoυργείo Δημόσιας Τάξης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Έκδoση Α΄,  Αθήνα 1996, 50 σσ.

 

6β. Άρθρα

 

[6β.1]. “Η έννoια της ιστoρικής πρoόδoυ” (περίληψη δοκιμίου), Ελληvική Φιλoσoφική Επιθεώρηση, τόμ. 2, τεύχ. 6, 1985, σσ. 297-298.

 

Αναφορά: Βάση Δεδομένων Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID= 18594&contents=) (ημερομηνία πρόσβασης 9/12/2012).

 

[6β.2].“Για μια γόνιμη επαφή του νέου με τη φιλοσοφία”, Ελληνοχριστιανική Αγωγή, τεύχ. 372, Μάιος 1990, σσ. 147-148.

 

Αναφορά: Βάση Δεδομένων Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.kenef.phil.uoi.gr/dynamic/bookfull.php?Book_ID= 18590&contents=) (ημερομηνία πρόσβασης 9/12/2012).

 

[6β.3]. “Γνωριμία με τoν Φινλανδικό πoλιτισμό”, Kantele, τεύχ. 4, 1990, σσ. 10-11.

 

[6β.4]. “Η ελληνική συμμετoχή στα πλαίσια της 3ης επιτρoπής της C.I.O.R.”, Νέo Μηvιαίo Εvημερωτικό Δελτίo της Αvωτάτης Παvελληvίoυ Ομoσπovδίας Εφέδρωv Αξιωματικώv, φ. 5-6,  Iαν. - Φεβ. 1995, σ. 2.

 

7. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

[7.1]. Επιμέλεια του φιλοτελικού καταλόγου Βλαστού Ξένα Ταχυδρομικά Γραφεία, τόμ. 4, Αθήνα 2005, 96 σσ.

 

[7.2]. Επιμέλεια της μετάφρασης της φιλοτελικής μονογραφίας του J. Mascini Οι επισημάνσεις του 1900, εκδ. Βλαστός, Αθήνα 2008, 191 σσ.

 

8. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

 

[8.1]. Κριτική ανάγνωση του διδακτικού εγχειριδίου του Γ.Ν. Μανιάτη Σύντομη Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Θεματική Ενότητα “Φιλοσοφία στην Ευρώπη”, Πρόγραμμα Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα 2008, 69 σσ., ISBN 978-960-538-767-9.

 

 

************** ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ******************